Miniszter Elismerő Oklevele – 2018. június 3.

Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” (Németh László)
Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést kapott az iskolánkban tanító Mácsai Erika. Kollégánk gyermekközpontú oktatói munkája kiterjed a sajátos nevelési igényű és a tehetséges gyerekre is. Több évtizede kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedik a hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében, elkötelezetten küzd az egyenlő esélyek megteremtéséért. Számos versenyzési és szereplési lehetőséget ad a tehetséges tanulók számára. Számos művelődési lehetőséget biztosít a gyerekeknek, és színvonalas, élményben gazdag, tartalmas szabadidős programok szervez. A mindennapi életben nagy hangsúlyt fektet az esztétikus környezet iránti igény felkeltésére, észrevételére és értékelésére. (Kozák Ágnes)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete.


Miniszter Elismerő Oklevele – 2017. augusztus 20.

A tanítóban, hogy tisztiben hasznosan járhasson el, megkívántatik, hogy tanításához illendő életet éljen, s tanítványainak jó és dicséretes példát adjon hogy elég tudós legyen, hogy jó lelkiismerettel s isteni félelemmel amit tud, azt másokkal közölje, tanítványait mint atyjok, úgy szeresse” (Apáczai Csere János)
Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést kapott az iskolánkban tanító Benczéné Várda Katalin.
Kollégánk a pedagógiai munkája közben a gyermekekben kialakítja a megismerés, megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Tevékenysége során teret ad a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődésüket, érésüket. Folyamatosan ügyel a testi és lelki harmóniában történő fejlesztésre.
Rengeteg programmal színesíti tanulói és a szülői kör életét is. A hagyományos színházlátogatások, osztályműsorok szervezése mellett nagy figyelmet fordít munkájában a múlt és a jelen összekapcsolására is. Ennek szellemében évről-évre talál módot olyan játékos, illetve kulturális rendezvények szervezésére, ahol találkozhatnak, és együtt szerepelhetnek jelenlegi és egykori tanítványai. (Kozák Ágnes)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete.


Németh László-díj – 2016. június 14.

Németh László-díjban részesült az iskolánkban tanító Klausz Gáborné tanárnő a kiemelkedő oktatási–nevelési munkájáért.
Kollégánk a pedagógiai – szakmai tevékenységében Németh László szellemi hagyatékát igyekszik továbbvinni: így az európai kultúra átörökítését, elterjesztését; az oktató-nevelő munkájában az erényes, becsületes életet, kötelességtudatot tartja fontosnak, illetve a tudomány iránti tiszteletre, s ezek művelésének fontosságára tanítja tanítványait. A kimagasló, több éven (évtizeden) keresztül folytatott pedagógiai – szakmai tevékenységére. (Kozák Ágnes)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete.


Németh László-díj – 2013. május 30.

Németh László-díjban részesült az iskolánkban tanító Turúné Tóth Anikó tanárnő a kiemelkedő oktatási–nevelési munkájáért.
Kollégánk a pedagógiai – szakmai tevékenységében Németh László szellemi hagyatékát igyekszik továbbvinni: így az európai kultúra átörökítését, elterjesztését; az oktató-nevelő munkájában az erényes, becsületes életet, kötelességtudatot tartja fontosnak, illetve a tudomány iránti tiszteletre, s ezek művelésének fontosságára tanítja tanítványait. A kimagasló, több éven (évtizeden) keresztül folytatott pedagógiai – szakmai tevékenységében Camus szavait vallja magáénak:
Az én szerepem nem lehet az, hogy átalakítsam a világot: mert ehhez nincsen elegendő kiváló tulajdonságom; nem vagyok eléggé tisztán látó. De talán szolgálhatok, ahol tudok avval a néhány értékkel, amely nélkül ez a világ […] nem érdemes a tiszteletre.” (Camus)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete. (Kozák Ágnes)


Csepel Szolgálatáért díj – 2012. március 15.

Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd, példa vagy!” (Nagy László)
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség keretében 2012. március 15-én Németh Szilárd polgármestertől, Juhász Katalin iskolánk  igazgatónője a kiemelkedő szakmai felkészültsége elismeréséért  és az intézménye céljai eredményes teljesítéséért Csepel Szolgálatáért díjat vehetett át.
Az  igazgatónő díjához szívből gratulál: a Mátyás Király Általános Iskola tantestülete és dolgozói.


Karácsony Sándor-díj – 2012. január 22.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a köz- és felsőoktatás kiváló szakembereinek nyújtottak át állami kitüntetéseket a Szépművészeti Múzeumban.
Karácsony Sándor-díjban részesült az  iskolánkban tanító Scheuring Ferencné is, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért.
„Éva néni változatos módszerekkel, igazi elhivatottsággal tanít, színes programokkal teszi gazdagabbá tanítványai mindennapjait. Született pedagógus, aki halk szóval, mosolyogva fegyelmez, minden kisgyermekben meglátja a jót. Szülőként is hálával gondolok rá: ő volt mindkét gyermekem tanító nénije.” (Hajlemász Ildikó)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola  vezetősége és tantestülete.


Teleki Blanka-díj – 2011. június 3.

„A tanítóban, hogy tisztiben hasznosan járhasson el, megkívántatik, hogy tanításához illendő életet éljen, s tanítványainak jó és dicséretes példát adjon hogy elég tudós legyen, hogy jó lelkiismerettel s isteni félelemmel amit tud, azt másokkal közölje, tanítványait mint atyjok, úgy szeresse” (Apáczai Csere János)
A Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere 2011. június 3-án azoknak a pedagógusoknak, akik hosszú évek során az nevelő-oktató, fejlesztő munkájukban kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében, Teleki Blanka-díjat adományozott.
Teleki Blanka-díjban részesült iskolán tanítója Scherer Aranka, tanító-matematika szakos tanár. Több évtizedes munkája során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedett és tevékenykedik a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók segítésében, elkötelezetten küzdve az egyenlő esélyek megteremtéséért.
Tanóráin a lelket megszépítő mesék és történetek rendszeres olvastatásával, személyiséget építő feldolgozásával, szerepjátékokkal alakítja növendékeiben a harmonikus személyiséget. (Kozák Ágnes)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulálunk!


Csepeli Gyermekekért kitüntetés – 2011. június 2.

Kozák Ágnes a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 1979-ben szerezte meg tanítói végzettségét technika és könyvtár szakkollégiumi kiegészítéssel, majd 1985-ben könyvtáros diplomát kapott.
1985 óta tanít a Mátyás Király Általános Iskolában alsó majd felső tagozaton, és ellátja közben a könyvtárosi teendőket is.
A hosszú évek napi erőfeszítései közepette is mindig maradt ereje és kedve a tanítás mellett a nevelésre, tanítványai jellemének, személyiségének formálására is. Osztályfőnökként különös gondot fordított diákjai helyes önismeretének fejlesztésére. Hisz a problémákkal való őszinte szembenézés szükségességében, hiszen az azokból való kilábalásnak ez az első lépése.
Rendszeresen részt vesz diákjaival pályázatokon; kerületi, fővárosi és országos tantárgyi versenyeken; bekapcsolódik az iskolai diákéletet színesítő szabadidős programok megszervezésébe és lebonyolításába; rendszeresen publikál módszertani folyóiratokban.
Három évvel ezelőtt iskolánk 70 éves évfordulójára elkészítette az iskolánk történetét felölelő könyvet. (Turúné Tóth Anikó)
A kitüntetéshez szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk.

Teleki Blanka-díj –

2009.március 12.

Teleki Blanka-díjat kapott az iskolánkban tanító Pergelné Hajlemász Ildikó.

Kollégánk, pedagógiai munkája közben a gyermekekben kialakítja a megismerés, megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Tevékenysége során teret ad a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődésüket, érésüket. Folyamatosan ügyel a testi és lelki harmóniában történő fejlesztésre, gondoskodik a gyermekek szocializációs folyamatainak ideális alakulásáról. Változatos pedagógiai módszereivel, színes óravezetésével stabilan teremti meg az elemi műveltségi alapok feltételrendszereit, a tanulók egyéniségéhez illeszkedő legmegfelelőbb tanulási stratégiák kialakítását. Eredményesen fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való konstruktív kapcsolathoz szükségesek.

Osztályfőnöki munkájában elsődleges cél a tanulók személyiségének helyes irányba terelése. Ennek érdekében törekszik arra, hogy megismerje a családi hátteret. A gyerekekkel való bensőséges, valamint a szülőkkel való jó kapcsolata révén nagyon jó osztály, illetve szülői közösséget alakít ki. Maximálisan tiszteletben tartja a gyerekek és szülők emberi méltóságát.

A magas állami elismeréshez szívből gratulálunk!